Smluvní podmínky pro prezenční konzultace


1. DEFINICE

1.1 Konzultant – osoba, která realizuje, organizuje a administrativně zajišťuje konzultace.
1.2 Účastník – osoba, která má zájem na konzultaci.
1.3 Konzultace – tematicky a časově specifikovaná přednáška, cvičení, seminář apod. Konzultace má vždy definovaný obsah, délku a cenu. Obvyklá délka Konzultace je 50 minut.
1.4 Prezenční Konzultace – Konzultace, který probíhá v místě určeném Konzultantem za fyzické přítomnosti Účastníka a případných dalších účastníků.
1.5 Konzultace online - Konzultace, která probíhá prostřednictvím médií, nejčastěji prostřednictvím internetu.
1.6 Podmínky – tyto podmínky obsahující základní smluvní ujednání mezi Účastníkem a Konzultantem.

2. KONZULTACE

2.1 Konzultace může probíhat jako jednodenní či vícedenní akce.
2.2 V případě vícedenních Konzultací tyto mohou na sebe bezprostředně navazovat, avšak není to pravidlem.
2.3 Místo konání Konzultací bude, pokud to bude již možné, oznámeno již při jeho vyhlášení.
2.4 Nebude-li u dané Konzultace stanoveno jinak, obvyklým místem konání Konzultace bude Praha.
2.5 Vstup na Konzultace je jednorázový, určený pouze pro osobu Účastníka (u vícedenní Konzultace se má za to, že se jedná o jednorázový vstup) a není přenositelný na třetí osobu.

3. PŘIHLÁŠKA

3.1 Odesláním přihlášky vyjadřuje Účastník svůj zájem účastnit se vybrané Konzultace a zároveň prohlašuje, že se řádně seznámil s podmínkami účasti, disclaimrem Konzultanta uvedeným na těchto webových stránkách a se smluvními podmínkami.
3.2 Odesláním přihlášky vyjadřuje Účastník svůj souhlas se smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“), prohlašuje, že jim porozuměl a že je akceptuje na základě své svobodné vůle.

4. REZERVACE ÚČASTI

4.1 Vyplněním přihlášky vzniká Účastníku nezávazná rezervace místa v daném termínu
4.2 Nezávazná rezervace nezaručuje Účastníku účast na vybrané Konzultaci.
4.3 Po obdržení nezávazné přihlášky odešle Konzultant Účastníku potvrzení o akceptaci rezervace a další nezbytné pokyny účasti, případně rezervaci na daný termín odmítne. Neobdrží-li Účastník zpětnou reakci Konzultanta nejpozději do pěti pracovních dnů, má se za to, že rezervace místa v daném termínu byla odmítnuta.

5. INFORMACE SDĚLOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

5.1 Konzultant tímto sděluje, že:
5.1.1 V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je České obchodní inspekce (www.coi.cz).
5.1.2 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
5.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu konání Konzultací. Smlouva končí dnem, kdy je Konzultace ukončena. Tím nejsou dotčena ujednání, která mají zůstat nadále v platnosti.
5.3 Smlouva je úplatná, platební podmínky účasti na Konzultací jsou stanoveny v těchto Podmínkách.
5.4 Účastník má právo odstoupit od smlouvy nejpozději ve lhůtě 14 dnů před konáním Konzultací.
5.5 Lhůta běží ode dne následujícího po uzavření smlouvy.
5.6 Bude-li plněno Konzultantem s výslovným souhlasem Účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení, pak v takovém případě nemá Účastník právo na odstoupení od smlouvy.
5.7 Výslovným souhlasem se rovněž rozumí vstup Účastníka do Konzultací (fyzická přítomnost v místě konání Konzultací potvrzená na listině přítomných jeho podpisem, nebo účast na online Konzultacích).
5.8 Lhůta pro odstoupení je dodržena, pokud bylo odstoupení odesláno před uplynutím příslušné lhůty.
5.9 Účastník může v této lhůtě odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů.
5.10 Účastník může odstoupit od smlouvy prostřednictvím emailu adresovanému Konzultantovi, ve kterém specifikuje, od jaké smlouvy odstupuje a kterého Konzultací se týká. Pokud již učinil platby, tak rovněž specifikuje i tyto platby, aby je bylo možno Účastníku vrátit. Platby budou vráceny v plné výši do 10 pracovních dnů od odstoupení, žádné sankce ze strany Konzultanta nebudou uplatněny.
5.11 V příloze č. 1 těchto podmínek je uveden vzorový formulář pro odstoupení, který může Účastník využít.

6. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

6.1 Smluvní vztah mezi Účastníkem a Konzultantem vzniká potvrzením rezervace ze strany Konzultanta prostřednictvím emailu, na emailovou adresu Účastníka uvedenou v přihlášce.
6.2 Vznik smluvního vztahu se považuje za uzavření smlouvy.
6.3 Smlouva ve znění těchto Podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem doručení e-mailu Konzultanta obsahujícím informaci o přijetí rezervace na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v přihlášce.

7. PLATBA

7.1 Úhrada Účastnického poplatku probíhá po skončení Konzultace přímo na místě konání Konzultace, a to v hotovosti.
7.2 Potvrzení o platbě za absolvování Konzultace obdrží Účastník na místě, bezprostředně po úhradě.
7.3 Úhrada Účastnického poplatku probíhá po skončení online Konzultace /vždy za každou jednotlivou Konzultaci) bankovním převodem maximálně tři (3) pracovní dny po termínu konání dané Konzultace nebude-li v pokynech Konzultanta či na jeho webových stránkách výjimečně stanovena jiná doba úhrady.
7.4 Platba Účastnického poplatku je považována za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Konzultanta.
7.5 Potvrzení o platbě za absolvování Konzultací obdrží Účastník elektronicky na jeho email.

8. ZRUŠENÍ KONZULTACÍ

8.1 Konzultant je oprávněn zrušit Konzultace kdykoliv před datem jejich zahájení.
8.2 Konzultant se zavazuje, že nebude rušit Konzultace bezdůvodně.
8.3 Oznámení o zrušení Konzultací odešle Konzultant Účastníku na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, případně na webových stránkách Konzultanta u dané Konzultace.
8.4 V případě změny termínu konání Konzultací bude Účastníkům nabídnut nový termín. Pokud neobdrží Konzultant od Účastníka souhlas s přesunutím termínu nejpozději pět (5) pracovních dnů před konáním posunutého termínu Konzultací, má se za to, že souhlas udělen nebyl.
8.5 Účastník bere na vědomí, že zrušením Konzultací mu nevznikají žádné další nároky vůči Konzultantovi.

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Účastníci jsou povinni po dobu konání Konzultací dodržovat pokyny Konzultanta či jeho lektora.
9.2 Účastník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání Konzultací v čase stanoveném Konzultantem.
9.3 Při vstupu do místa konání jsou jednotlivý Účastníci povinni podepsat prezenční listinu předloženou Konzultantem, a souhlas či nesouhlas s pořizováním audio/video záznamů.
9.4 Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy, a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků Konzultací.
9.5 Účast Účastníků pod vlivem drog a/nebo omamných látek je na Konzultacích zakázána.
9.6 Konzultant je oprávněn vyloučit z účasti na Konzultacích Účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny Konzultanta, a Účastníky, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog a/nebo omamných látek.
9.7 Účastník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování Konzultací. Účastník svou účastí na Konzultací prohlašuje, že je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování Konzultací.
9.8 Účastník je povinen před zahájením Konzultací informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Konzultací.
9.9 Konzultant neručí za věci Účastníka vnesené do místa konání Konzultací pořádaného Konzultantem.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

10.1 Pro každý termín Konzultace nabízený Konzultantem může být stanoven minimální či maximální počet Účastníků.
10.2 Při nižším počtu Účastníků si Konzultant vyhrazuje právo Konzultace nezahájit. V takovém případě bude Účastníku nabídnuta Konzultace v jiném termínu.

11. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Správcem údajů je Konzultant.
11.2 Data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o účasti na konkrétních Konzultacích jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Data budou po zpracování ukládána na nosiči mimo veřejné sítě.
11.3 Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.
11.4 Údaje, které Účastník poskytuje ve formulářích, jsou nezbytné pro jeho identifikaci jako účastníka Konzultací. Jsou použity výhradně v souvislosti s danou Konzultací, včetně̌ nezbytných účetních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Účastníkem.
11.5 Právním základem pro zpracování osobních údajů, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce.
11.6 Konzultant nepracuje s osobními údaji získanými od Účastníků za účelem přímého marketingu a ani je neposkytuje třetím osobám k marketingovému využití.
11.7 Mezi zpracovávanými údaji je zejména Účastníkovo jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a bankovní spojení.
11.8 Konzultant nezpracovává osobní údaje zvláštních kategorií (citlivé osobní údaje), ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro jeho činnost.
11.9 Osobní údaje uchovává Konzultant po dobu plnění smlouvy.
11.10 Po skončení smluvního vztahu bude údaje uchovávat tak dlouho, aby splnil nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví.
11.11 E-mailové adresy Účastníků jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu nebo do konce příslušného pololetí, ve kterém byly tyto osobní údaje Konzultantovi poskytnuty.
11.12 Při správě osobních údajů Konzultant dodržuje veškerá obvyklá nezbytná bezpečnostní opatření.
11.13 Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.
11.14 Účastník má právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již Konzultant nepotřebuje, nebo odpadnou právní důvody zpracování, pokud takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo Účastník vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
11.15 Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
11.15.1 požadovat po Konzultantovi informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
11.15.2 vyžádat si u Konzultanta přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
11.15.3 požadovat po Konzultantovi výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy Konzultanta,
11.15.4 obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Konzultanta nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
11.16 Účastník souhlasí s tím, že během Konzultací mohou být pořizovány fotografie, audio a video záznamy pro účely dokumentace a propagaci Konzultanta, a to prostřednictvím webových stránek Konzultanta a sociálních sítí.

12. POSKYTOVÁNÍ TIŠTĚNÝCH, ELEKTRONICKÝCH ČI MULTIMEDIÁLNÍCH INFORMACÍ

12.1 V průběhu trvání Konzultací mohou být Účastníkům poskytovány vzdělávací informace prostřednictvím materiálů tištěných, elektronických či multimediálních (dále jen „materiály“).
12.2 Materiály jsou určeny výhradně pro účely Konzultací a osobní potřebu Účastníka.
12.3 Tyto materiály nesmí být celé, ani jejich části, jakýmkoliv způsobem šířeny, kopírovány či upravovány a využívány jinak, než pro účely Konzultací a pro Účastníka.
12.4 Účastníku je zakázáno pořizování obrazového a zvukového záznamu během Konzultací, nebude-li písemně s Konzultantem domluveno jinak.

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

13.1 Účastník bere na vědomí, že Konzultace a materiály s tím související mohou být autorským dílem, tedy majetkem Konzultanta ve smyslu duševního vlastnictví.
13.2 Konzultant poskytuje Konzultace Účastníku výhradně pro jeho vlastní potřebu.
13.3 Jakékoliv komerční použití a další šíření díla, ať už elektronicky, audiovizuálně, zvukově či přepisem je zakázáno.

14. SPECIÁLNÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1 Realizace Konzultací není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách), zejména jejich účelem není posouzení individuálního léčebného postupu, jeho změny nebo doplnění ani konzultace ve věci poskytnutí zdravotních služeb.
14.2 Informace uvedené na Konzultacích jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely a v žádném případě nenahrazují rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka ani lékařskou, psychoterapeutickou či jinou odbornou péči. Neužívejte proto tyto informace k diagnóze zdravotního problému či nemoci. Důrazně doporučujeme se vždy poradit se svým lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem, který je schopen díky bezprostřednímu kontaktu mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci.
14.3 Konzultace slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací.
14.4 Informacemi získanými na Konzultacích se řiďte podle vlastního uvážení, přítomnost na těchto Konzultacích je dobrovolná.
14.5 Konzultant neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku informací prezentovaných v průběhu Konzultací. Konzultant neodpovídá za nesprávné či neodborné použití či interpretaci na Konzultacích poskytnutých informací.

15. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

15.1 Veškeré smlouvy uzavírané mezi Konzultantem a Účastníkem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se budou řídit výhradně právem České republiky.
15.2 Konzultant a Účastník se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (Podmínek) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Konzultant si vyhrazuje právo odchýlit se od těchto Podmínek prostřednictvím e-mailu zaslaného Účastníku či prostřednictvím informací na webových stránkách Konzultanta.
16.2 Individuálně písemně sjednané podmínky (tj. jednotlivá konkrétní ustanovení) mají přednost před těmito Podmínkami tam, kde se liší. Nedotčená ustanovení Podmínek zůstávají pak nadále v platnosti a jsou na daný smluvní vztah plně aplikovatelná.
16.3 Tyto Podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvních vztahů s Konzultantem. Tím není dotčeno ujednání v bodě 16.1.
16.4 Ukončení smluvního vztahu se nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení Podmínek, která s ohledem na svou povahu musejí přetrvat až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvního vztahu vyplývajících.
16.5 Tyto Podmínky jsou účinné od 1.1. 2024.
16.6 Smlouvy uzavřené před tímto datem se řídí předchozí verzí Podmínek, ledaže je úprava nových Podmínek pro Účastníka příznivější.


Příloha č. 1
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

---------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu Konzultanta)


- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb(specifikace Konzultací – název, datum konání apod,)


- Datum objednání:


- Jméno a příjmení spotřebitele


- Adresa spotřebitele


- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


- Datum