Smluvní podmínky pro distanční kurzy


1. DEFINICE

1.1 Organizátor – osoba, která organizuje a administrativně zajišťuje distanční samostudijní kurz.
1.2 Samostudijní Kurz – tematicky a časově specifikovaná přednáška, cvičení, seminář apod. Samostudijní kurz (dále jen „Kurz“) probíhá vždy distančně prostřednictvím elektronických médií a má definovaný obsah, délku a cenu.
1.3 Žadatel – osoba, která má zájem o zakoupení vstupu do Kurzu.
1.4 Platnost vstupu – doba po kterou může Žadatel využít zakoupený vstup. Platnost vstupu je 12 měsíců od data jeho zakoupení.
1.5 Podmínky – tyto podmínky obsahující základní smluvní ujednání mezi Žadatelem a Organizátorem.


2. PŘIHLÁŠKA
2.1 Odesláním přihlášky vyjadřuje Žadatel svůj zájem účastnit se vybraného Kurzu (koupit si vstup) a zároveň prohlašuje, že se řádně seznámil s podmínkami účasti, disclaimrem Organizátora a se smluvními podmínkami.
2.2 Odesláním přihlášky vyjadřuje Žadatel svůj souhlas se smluvními podmínkami (dále jen „Podmínky“), prohlašuje, že jim porozuměl a že je akceptuje na základě své svobodné vůle.

3. INFORMACE SDĚLOVANÉ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1 Organizátor tímto sděluje, že:
3.1.1 požaduje úhradu celé ceny Kurzu před jeho koupí dle platebních podmínek uvedených v čl. 5.
3.1.2 V případě spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Žadatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení sporů, kterým je České obchodní inspekce (www.coi.cz).
3.1.3 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
3.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu Platnosti vstupu.
3.3 Smlouva je úplatná, platební podmínky účasti na Kurzu jsou stanoveny v těchto Podmínkách.
3.4 Žadatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku, než mu bude odeslán přístupový kód do Kurzu.

4. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1 Smluvní vztah mezi Žadatelem a Organizátorem vzniká zaplacením kurzovného ze strany Žadatele a potvrzením této úhrady ze strany Organizátora prostřednictvím emailu, na emailovou adresu Žadatele uvedenou v přihlášce.
4.2 Vznik smluvního vztahu se považuje za uzavření smlouvy.

5. KURZOVNÉ

5.1 Po obdržení Přihlášky zašle Organizátor Žadateli fakturu, resp. výzvu k úhradě kurzovného (dále jen „Nabídka“).
5.2 Žadatel akceptuje Nabídku, uhradí-li kurzovné do 14 dnů od zaslání výzvy k úhradě kurzovného.
5.3 Úhrada kurzovného probíhá bankovním převodem.
5.4 Platba kurzovného je považována za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet Organizátora. Tímto dnem se považuje smlouva za uzavřenou.
5.5 Žadateli nevzniká právo účasti (koupě) na Kurzu v případě neuhrazení kurzovného v plné výši, tj. řádně a včas.

6. CENA

6.1 Cena distančních Kurzů je uvedena v Ceníku distančních kurzů (klikni zde).

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o účasti na konkrétních Kurzech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
7.2 Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.
7.3 Údaje, které Žadatel poskytuje ve formulářích, jsou nezbytné pro jeho identifikaci jako účastníka Kurzu. Jsou použity výhradně v souvislosti s daným Kurzem, včetně̌ nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Žadatelem.
7.4 Právním základem pro zpracování osobních údajů, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce.
7.5 Organizátor nepracuje s osobními údaji získanými od Žadatelů za účelem přímého marketingu a ani je neposkytuje třetím osobám k marketingovému využití.
7.6 Mezi zpracovávanými údaji je zejména Žadatelovo jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a bankovní spojení.
7.7 Organizátor nezpracovává osobní údaje zvláštních kategorií (citlivé osobní údaje), ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro jeho činnost.
7.8 Osobní údaje uchovává Organizátor po dobu plnění smlouvy.
7.9 Po skončení smluvního vztahu bude údaje uchovávat tak dlouho, aby splnil nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví.
7.10 E-mailové adresy Žadatelů jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu nebo do konce příslušného pololetí, ve kterém byly tyto osobní údaje Organizátorovi poskytnuty.
7.11 Osobní údaje jsou uchovávány v maximální míře v elektronické podobě na serveru či nosiči s omezených přístupem. Při správě osobních údajů Organizátor dodržuje veškerá obvyklá nezbytná bezpečnostní opatření.
7.12 Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.
7.13 Žadatel má právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již Organizátor nepotřebuje, nebo odpadnou právní důvody zpracování, pokud takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo Žadatel vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
7.14 Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
7.14.1 požadovat po Organizátorovi informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
7.14.2 vyžádat si u Organizátora přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
7.14.3 požadovat po Organizátorovi výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy Organizátora,
7.14.4 obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

8.1 Žadatel bere na vědomí, že Kurz a materiály s tím související mohou být autorským dílem, tedy majetkem Organizátora ve smyslu duševního vlastnictví.
8.2 Organizátor poskytuje Kurz Žadateli výhradně pro jeho vlastní potřebu.
8.3 Jakékoliv komerční použití a další šíření díla, ať už elektronicky, audiovizuálně, zvukově či přepisem je zakázáno.

9. SPECIÁLNÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1 Realizace Kurzu není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu ustanovení
§ 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zdravotních službách), zejména jejich účelem není posouzení individuálního léčebného postupu, jeho změny nebo doplnění ani konzultace ve věci poskytnutí zdravotních služeb.
9.2 Informace uvedené na Kurzech či v materiálech jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely a v žádném případě nenahrazují rady lékaře nebo jiného zdravotnického odborníka ani lékařskou, psychoterapeutickou či jinou odbornou péči. Neužívejte proto tyto informace k diagnóze zdravotního problému či nemoci. Důrazně doporučujeme se vždy poradit se svým lékařem či jiným zdravotnickým odborníkem, který je schopen díky bezprostřednímu kontaktu mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci.
9.3 Kurzy slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací.
9.4 Informacemi získanými na Kurzech se řiďte podle vlastního uvážení, přítomnost na těchto Kurzech je dobrovolná.
9.5 Organizátor neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku informací v Kurzu obsažených. Organizátor neodpovídá za nesprávné či neodborné použití či interpretaci na Kurzech poskytnutých informací.

10. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

10.1 Veškeré smlouvy uzavírané mezi Organizátorem a Žadatelem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se budou řídit výhradně právem České republiky.
10.2 Organizátor a Žadatel se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto Podmínek) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Organizátor si vyhrazuje právo odchýlit se od těchto Podmínek prostřednictvím e-mailu zaslaného Žadateli či prostřednictvím informací na webových stránkách Organizátora.
11.2 Organizátor si vyhrazuje právo změny Podmínek.
11.3 Tyto Podmínky jsou platné a účinné po celou dobu trvání smluvních vztahů s Organizátorem. Tím není dotčeno ujednání v bodě 11.1.
11.4 Ukončení smluvního vztahu se nedotýká platnosti a účinnosti těch ustanovení těchto Podmínek, která s ohledem na svou povahu musejí přetrvat až do úplného vyřízení všech nároků ze smluvního vztahu vyplývajících.
11.5 Tyto Podmínky jsou účinné pro smlouvy uzavřené od 1.1. 2024.
11.6 Smlouvy uzavřené před tímto datem se řídí předchozí verzí Podmínek, ledaže je úprava nových Podmínek pro Žadatele příznivější.